0,00 Kč
0
 
 
 

Reklamace

V případě reklamace prosím postupujte dle formuláře pro uplatnění reklamace přiloženého níže.

Odkaz na formulář pro uplatnění reklamace

Pokud vám odkaz na formulář pro uplatnění nejde zobrazit prosím použijte formulář níže.


Formulář pro uplatnění reklamace.
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:   www.rcmodely.net
Fyzická osoba:   Radim Mocek
Se sídlem:   Na Výsluní 396
IČ/DIČ: 04529375/neplátce
E-mailová adresa:   mocek.radim@gmail.com
Telefonní číslo:   +420 702 431 814


Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:   
Moje adresa:   
Můj telefon a e-mail:   


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
Datum objednání: 
Datum obdržení :
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) 
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


   V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

   (podpis)
______________________________________
   Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:
Faktura za objednané zboží č. (*)Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.
 
0
 
©